Russell Ablewhite

Subtitle

Bits Of Me.....

Extrovert introvert or introvert extrovert.

Posted by russellablewhite on September 9, 2014 at 6:35 AM

This is interesting.

I have ticked all of these boxes. At last something to explain the paradox that is me.

Check this guys books out as well while you are at it.

Categories: Other People's Bits

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

2 Comments

Reply DavidBet
9:14 PM on March 1, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е!
Ð?Ñ?енÑ? инÑ?еÑ?еÑ?Ñ?еÑ? даÑ?Ñ?ик пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?виÑ? на 12 волÑ?Ñ? длÑ? Ñ?кономоÑ?веÑ?ениÑ? Ñ? Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?ми:
- Ð?Ð? даÑ?Ñ?ик Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- звÑ?ковой (Ñ?Ñ?мовой) даÑ?Ñ?ик Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- даÑ?Ñ?ик оÑ?веÑ?енноÑ?Ñ?и Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емÑ?й;
- Ñ?Ñ?абилÑ?наÑ? Ñ?абоÑ?а пÑ?и напÑ?Ñ?жении 10-25 волÑ?Ñ?;
- пеÑ?еклÑ?Ñ?аемÑ?й Ñ?ок не менее 2 ампеÑ?;
- поÑ?Ñ?ебление в Ñ?ежиме ожиданиÑ? не более 1 ваÑ?Ñ?а;
- Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ? пÑ?одлениÑ? акÑ?иваÑ?ии Ñ?ежима пÑ?и Ñ?Ñ?абаÑ?Ñ?вании лÑ?бого из даÑ?Ñ?иков(без оÑ?клÑ?Ñ?ениÑ?);
- Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?емое вÑ?емÑ? оÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? Ñ? диапазоном не менее 60 Ñ?екÑ?нд.

Ð?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вие вÑ?еÑ? Ñ?Ñ?нкÑ?ий обÑ?заÑ?елÑ?но, неполнÑ?е ваÑ?ианÑ?Ñ? не Ñ?аÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.
СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? не должна пÑ?евÑ?Ñ?аÑ?Ñ? 450Ñ?Ñ?б. ежемеÑ?Ñ?Ñ?наÑ? поÑ?Ñ?ебноÑ?Ñ?Ñ? 100-500Ñ?Ñ?.
Reply Ronaldmub
2:12 PM on March 4, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?!
Ð?ак-Ñ?о видел в инÑ?еÑ?неÑ?е опиÑ?ание комплекÑ?ной авÑ?омаÑ?изаÑ?ии бизнеÑ?-пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ов по обÑ?лÑ?живаниÑ? домоÑ?онов.
СÑ?ало надо, но не могÑ? найÑ?и.
Там пÑ?едлагалоÑ?Ñ? пеÑ?евеÑ?Ñ?и базÑ? в 1Ñ?-Ð?Ð?Ð¥, инÑ?егÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? по заÑ?вкам Ñ? каÑ?Ñ?ой и Ñ?Ñ?о-Ñ?о пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ов обÑ?ение Ñ?обоÑ?а Ñ? клиенÑ?ами Ñ? Ñ?аÑ?познаванием голоÑ?а еÑ?Ñ? какие-Ñ?о плÑ?Ñ?ки и вÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?о-Ñ?о в Ñ?айоне 2000 в меÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?звинÑ?Ñ?Ñ?Ñ? еÑ?ли пиÑ?Ñ? не в Ñ?емÑ?, оÑ?енÑ? Ñ?оÑ?Ñ? найÑ?и Ñ?Ñ?Ñ? компаниÑ?.